Komunat përballen me mungesa të shumta, përfshi edhe mungesën e kuadrit

Komunat në të ardhmen, përveç problemeve me të cilat ballafaqohen për momentin do të përballen edhe me mungesën e kuadrit. Borçe Trenovski, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se për të pasur qytetarë të kënaqur, shërbime cilësore dhe të disponueshme për qytetarët në kohën e duhur, komunat duhet të kenë financa të mira, të kenë disiplinë financiare dhe të kenë staf cilësor. Ai tha se komunat që kanë të ardhurat më të ulëta për kokë banori, kanë kapacitete më të dobëta në të gjitha segmentet.

“Së pari, duhet të kemi disiplinë financiare, në disa komuna kjo është bërë – me ligjet e reja që kemi, të paktën pjesërisht do të tentohet që ato të futen në një kornizë, domethënë t’u ngrihen shpenzimet nëse tejkalojnë një përqindje e caktuar, gjë që po ndodhte, sepse ata shpesh e dinë që planet e tyre devijojnë 30 deri në 50 për qind nga realizimi. Krijoi detyrime të reja dhe borxhe të reja. Për këto arsye tani do të frenohet pjesërisht. Nga ana tjetër është mungesa e stabilitetit, e dini se kemi rreth 20 komuna me xhirollogari të bllokuara”, deklaroi Borçe Trenovski – profesor.

Kryetari i Revizionit Shtetëror, Maksim Acevski tha se komunat duhet të ndërmarrin masa dhe aktivitete shtesë për rritjen e cilësisë së shërbimeve në fushën e urbanistikës, mbrojtjes së mjedisit, kujdesit shëndetësor dhe në fushat në të cilat njësitë e qeverisjes lokale kanë kompetenca. Ai thoi se komunat kanë nevojë për numër më të lartë inspektorësh.

“Është e nevojshme të ndërmerren masa dhe aktivitete shtesë nga njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe organet kompetente për rritjen e nivelit të të ardhurave burimore të njësive të vetëqeverisjes vendore, për të siguruar kushte më të mira për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, për më shumë ndërgjegjësimi i qytetarëve për shërbimet dhe llojin e aktiviteteve që ata kryejnë, duke siguruar pjesëmarrje më të madhe në vendimmarrje në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale, më shumë transparencë dhe rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve”, tha Maksim Acevski- Kryetar i Revizionit Shtetëror.

Këto janë konkluzionet e anketës “Të ardhurat vetanake të komunave për ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët gjatë pandemisë” realizuar nga Revizioni Shtetëror në bashkëpunim me Fondacionin për Demokraci Westminster. /Alsat.mk