Sa është K-15 sivjet, rroga e 13-të për punëtorët në Maqedoninë e Veriut?

Ligji për Marrëdhëniet e Punës në Maqedoninë e Veriut parasheh të drejtën e regresit vjetor apo e ashtuquajtur si “rroga e 13-të” , për të gjithë të punësuarit që kanë kryer së paku gjashtë muaj përvojë pune të vazhdueshme me punëdhënësin në vitin aktual, pavarësisht nëse punëmarrësi është i regjistruar në kompani për një kohë të pacaktuar apo të caktuar.

Këtë vit K-15 duhet të jetë 12.740 denarë dhe duhet të paguhet deri në fund të këtij muaji. Gjobat për kompanitë janë të larta, përcjell INA.

Regresi për pushim vjetor lidhet me të drejtën e punonjësit për të përdorur pushimin vjetor.

Për punëdhënësit që nuk i paguajnë punonjësit e tyre pagesën e pushimit, ligji parashikon gjobë deri në 4000 euro, nga të cilat 2000 deri në 3000 euro për kompaninë dhe 500 deri në 1000 euro për personin përgjegjës në të. (INA)