Nismë për ndryshimin e Kodit Penal për mandatin e porotës

Nga Gjykata Penale e Shkupit doli nisma për ndryshim të nenit 371 të Ligjit të Procedurës Penale. Propozohet, që kur të ndërrohet një gjykatës ose porotë në një proces gjyqësor, gjykimi të mos kthehet nga e para, por të vazhdojë, dhe përbërja e re të informohet për procedurën. Praktika në gjykatë deri më tani ka treguar, se faktori kryesor në vonimin e procedurave është pikërisht obligimi ligjor që detyron palët të pranojnë të lexojnë dëshmitë tashmë të paraqitura , dhe nëse refuzojnë, ato duhet të rishqyrtohen. Gjykatësit tani propozojnë, që kjo pjesë e ligjit të fshihet, për shkak të efikasitetit në procedim.