Çdo i pesti fillorist në Maqedoni jeton në varfëri

Një e pesta e nxënësve të shkollave fillore jetojnë në varfëri. Në disa shkolla kjo është 50 për qind e fëmijëve, diku është 10 për qind, por edhe nëse është një, meriton vëmendjen që duhet, thotë Elena Mishiq, drejtuesja e projektit që synon përmirësimin e situatës në arsim, dhe që sot u prezantua në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin “Goce Dellçev” Shtip.

Ajo shtoi se praktikat shkollore në lidhje me fëmijët me performancë të dobët po evoluojnë.

“Ajo që është shqetësuese është se fëmijët nga grupet më të varfra, tregojnë rezultate shumë më të dobëta në testet ndërkombëtare. Kjo është një situatë që ndryshon, nuk është në nivelin e gjithë vendit, sepse varfëria është e llojeve të ndryshme, mund të jetë financiare, mungesë shërbimesh dhe mundësish, mund të jetë në zonat rurale, në qytetet më të vogla. Çdo shkollë merret me sfidat e veta”, thotë Mishiq.

Ajo gjithashtu theksoi se qëllimi i projektit është përfshirja më e madhe e grupeve vulnerabël, por edhe përmirësimi i procesit mësimor në mënyrë që këta fëmijë të arrijnë të njëjtin sukses si ata që kanë më shumë mundësi për të mësuar dhe zhvilluar.

“Po flasim për rolin e mësimdhënies plotësuese, për individualizimin e mësimdhënies për t’iu përgjigjur nevojave dhe stileve të të nxënit të çdo fëmije. Fjala është për mundësitë e transportit falas, si realizohet, për ushqimet falas dhe për të gjitha llojet e masave dhe aktiviteteve jashtëshkollore në nivel shkolle, si aksione humanitare, mbështetja, mbështetja e bashkëmoshatarëve, mbështetja e mësuesve, përmirësimi i rolit të prindërve”, tha Mishiq.

Sot në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në qytetin e Shtipit u mbajt mbledhja e pestë e Organit Kombëtar për Zhvillimin e Politikave, ku morën pjesë përfaqësues nga shkolla, organizata joqeveritare dhe institucione shtetërore.