Spasovski: MPB lidhet me Platformën kombëtare për shkëmbimin e të dhënave me institucionet

Me qëllim të shkëmbimit të shpejtë të të dhënave me institucionet tjera dhe zvogëlimit të kohës së pritjes së qytetarëve për marrjen e shërbimeve, Ministria e Punëve të Brendshme është e lidhur me Platformën kombëtare për ndërveprim dhe ofron ueb shërbime të cilat janë nga zhvillimi personal, njoftoi në profilin e tij në Facebook, ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski.

Ai theksoi se ndër ueb shërbimet janë: evidenca e ndryshimeve të numrit amë të personale – për një periudhë të caktuar kohore i kthen të gjitha ndryshimet të numrave amë për personat, ndërsa shfrytëzues i këtij ueb shërbimi është Regjistri kombëtar i popullatës, të dhëna nga katalogu i armëve – merren të dhëna nga katalogu për armë në MPB siç janë: kategoria e armës, lloji i armës, marka e armës, modeli i armës, prodhuesi i armës, kalibri i armës, lloji referues i armës dhe statusi i armës, ndërsa shfrytëzues i këtij ueb shërbimi është Drejtoria doganore e RMV-së.

Ndër ueb serviset, siç thekson Spasovski, janë edhe të dhënat për shtetësinë – për numrin e regjistruar amë të qytetarit, tregon nëse personi aktualisht ka nënshtetësi aktive, shfrytëzues i këtij ueb shërbimi është Ministria e Drejtësisë, të dhëna për automjete – janë mundësuar dy mënyra të kërkimit– metoda e parë për targë të vendosur kthen të dhënat për të gjithë pronarët (emri, mbiemri, numri i amzës, periudha nga kur deri kur e kanë pasur automjetin…) të cilët e kanë pasur ndonjëherë atë automjet, ndërsa mënyra e dytë për regjistrimin e numrit amë të personit fizik ose juridik ofron listë të automjeteve (marka, modeli, regjistrimi, numri i shasisë) të cilët ai person i ka poseduar, ndërsa shfrytëzues të këtij ueb shërbimi janë Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria doganore e RMV-së.