Qeveria paralajmëron sanksione për personat që i shkelin rekomandimet

Qeveria krahas miratimit të masave, rekomandimeve dhe konkludimeve do të ndërmerr masa dhe aktivitete shtesë për të parandaluar përhapjen e coronavurisut.

“Të zbatohen të gjitha rekomandimet për ndëshkueshmërinë sipas nenin 205 dhe 206 të Kodit Penal për të gjithë personat fizik dhe juridik që i shkelin vendimet e miratuara nga Inspektorati Shtetëror për Punë dhe Inspektorati Shtetëror Tregtar dhe të njëjtat të procedohen në Prokurorinë Publike që të veprojë”, shprehen nga Qeveria.

Gjithashtu obligohen Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Inspektoratin Shtetëror i Tregtar dhe i Punës të ndërmarrin të gjitha aktivitetet për të zbatuar masat, rekomandimet dhe udhëzimet e miratuara nga Qeveria në lidhje me përpajnohen e coronavirusit.