Kuvend, mbledhje e Komisionit për Financa dhe Komisionit të Shëndetësisë

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot seanca do të mbajnë komisionet për financim dhe buxhet dhe për shëndetësi. Në rend të ditës të Komisionit për financim dhe buxhet është propozim ligji për marrje hua të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në bazë të Marrëveshjes për hua për financimin e projektit “Vendosja e transportit të shpejtë me autobus në Qytetin e Shkupit “, në procedurë të shkurtuar, në lexim të dytë.

Komisioni për Shëndetësi do të diskutojë edhe për ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për mbrojtje shëndetësore dhe për ndryshimet në Ligjin për sigurimin shëndetësor, në procedurë të shkurtuar dhe në lexim të dytë.