Komisioni Antikorruptues filloi procedurë kundërvajtëse për dhjetë ish prokurorë special

Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit në seancën e sotme ka vendosur të fillojë procedurë kundërvajtëse për ish prokurorët e PSP-së, Katica Janeva, Fatime Fetai, Elizabeta Josifoska, Lile Stefanova, Burim Rustemi, Gavril Bubevski, Stevço Donev, Trajçe Pelivanov, Artan Ajro dhe Lubomir Lape, sepse, siç thonë nga Komisioni, vazhdimisht kanë marrë të ardhura plotësuese (kompensime) dhe për të njëjtën pas tejkalimit të vlerës prej 20 pagave mesatare nuk kanë paraqitur ndryshim të gjendjes pronësore me çka kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin për parandalim të korrupsionit.

“Sipas planit vjetor për ndjekje të gjendjes pronësore dhe ndeshje të interesave të KSHPK-së lëndë e kontrollit janë listat anketuese të ish prokurorëve të PSPsë. Në procedurën për konfirmim të gjendjes faktike Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korupsionit ka mbledhur të dhëna nga Ministria e Financave nga të cilat ka konstatuar se ish prokurorët e PSP-së vazhdimisht kanë marrë të ardhura shtesë (kompensime) dhe pas tejkalimit të vlerës prej 20 pagave mesatare nuk kanë paraqitur ndryshim të gjendjes pronësore me çka kanë vepruar në kundërshtim me nenin 85 të LPKNI. Duke u nisur nga citimet e KSHPK përfundoi për fillimin e një procedure kundërvajtëse për personat në vijim Katica Janeva, Fatime Fetai, Elizabeta Josifovska, Lile Stefanova, Burim Rustemi, Gavril Bubevski, Stevço Donev, Trajçe Pelivanov, Artan Ajro dhe Lubomir Lape” , informojnë nga KSHPK.
Komisioni në seancën e sotme të 29-të në bazë të njohurive të fituara ka vendosur edhe të hapë lëndë me vetiniciativë në lidhje me citimet për dyshim të veprimit joligjor të bashkëpunëtorit të jashtëm për çështje nga fusha e sportit të kryetarit të Qeverisë së RMV-së, Daniel Dimevski, i cili në përbërje të bashkëpunëtorit të jashtëm dhe drejtues i personit juridik Turd Olimpik SHPK Shkup fitoi statusin e qiramarrësit të QRS “Kale”, me çka në rolin e
bashkëpunëtorit të jashtëm ka fituar interesa private me çka e ka dëmtuar buxhetin e RMV-së. Në bazë të njohurive të fituara nga mediat për fluks të dukshëm të donacioneve vendore dhe të huaja gjatë gjendjes së jashtëzakonshme siç ka informuar edhe më parë, KSHPK ka vendosur të ndërmarrë veprime konkrete në drejtim të mbledhjes së informatave relevante për mënyrën në të cilën shfrytëzohet ndihma e ndarë e huaj dhe vendore. Gjithashtu KSHPK ka formuar edhe lëndë me vetiniciativë për hulumtim të mjeteve të parregjistruara për dezinfektim të cilat janë hasur në përdorim. Komisioni Antikorruptues informon se vazhdon pas veprimit të tij për lëndën e formuar pas kërkesës gjoja për dyshim në veprimin joligjor të kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame.