Faton Murseli doktori më i ri sociologjisë politike

Sot në Universitetin e Tetovës, mori titullun akademik Doktor i shkencave të sociologjisë politike z. Faton Murseli.
Tema që trajtoin në disertacionin e doktoraturës “redaksia hibride dhe krijimi i opinionit paraelektoral” është mjaft e re për sferën socio-politike por edhe të mediave në RMV por edhe më gjerë.
Ky studim mëton të jetë pikë reference për studiuesit e kësaj sfere në vendin tonë por edhe më gjerë.

Komisioni në përje prej Prof.Dr. Ibish Kadriu, Prof.Dr. Kushtrim Ahmeti, Prof.Dr. Metush Sulejmani, Prof. Dr. Salajdin Salihu dhe Prof. Dr. Qani Nesimi vlerësuan lartë këtë disertacion të doktoraturës dhe theksuan se ai ka një ndërlidhje të begatë mes pjesës teorike dhe asaj empirike.