30 ankesa për keqpërdorim të video vëzhgimeve në RMV

Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka pranuar 33 ankesa nga persona fizik në lidhje me përpunimin e të dhënave të tyre personale përmes video vëzhgimeve deri në nëntor 2019. Me ligj, video vëzhgimi mund të përdoret në tre baza.

Qindra kamera në gjithë Shkupin kryejnë video vëzhgime çdo ditë. Që nga nëntori i vitit 2019, janë dorëzuar 33 ankesa në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në lidhje me përpunimin e të dhënave personale përmes video vëzhgimeve. Në ankesat e tyre, siç njofton drejtoria, qytetarët kërkojnë mendime për rregullat për vendosjen e video vëzhgimeve dhe si të mbrojnë të drejtat e tyre për të dhënat personale gjatë kryerjes së video vëzhgimeve.

“Në të njëjtën kohë, janë iniciuar 27 inspektime të jashtëzakonshme në denoncimet e qytetarëve që kanë të bëjnë me shkeljen e së drejtës për mbrojtje të të dhënave personale të kryera përmes sistemit të video vëzhgimeve nga të cilat 9 raste zbuluan shkelje të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Në rastet tjera, nuk është konstatuar ndonjë shkelje, nuk ka kushte për të filluar procedurën ose procedurat janë ende në pritje. Në veçanti, ankesat kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e paautorizuar të videove në shtëpitë private, ndërtesat me banorë dhe vendet publike “, thonë për REL, nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

“Video mbikëqyrja është e domosdoshme për mbajtjen e situatës në kontroll të plotë dhe kjo praktikë tashmë është prezente nëpër të gjithë vendet e botës, sidomos në vendet më të zhvilluara”- shprehet ish Ministri i Punëve të Brendshme, Pavle Trajanov.

“Këto sisteme duhet të përdoren ekskluzivisht për qëllimin e tyre. Pra, duhet të rregullohet me ligj që video mbikëqyrja që lidhet me sigurinë e qytetarëve, zyrtarë të lartë të shtetit të mos përdoret për ndonjë qëllim tjetër, “tha Trajanov.

“Video vëzhgimi, me ligj, mund të përdoret në tre baza: për të kontrolluar hyrjen dhe daljen nga hapësirat e mbyllura, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e njeriut dhe për të mbrojtur pronën”, thotë Dimitar Georgievski, ekspert i pavarur dhe ish drejtor i Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Çdo gjë që nuk mund të mbulohet brenda këtyre tre kategorive, sipas tij, konsiderohet e papranueshme për instalimin e vëzhgimit me video. Regjistrimet mund të ruhen deri në 30 ditë.

“Përjashtim ka vetëm në rastet kur bëhet fjalë për ndërmarrjen e një veprimi të caktuar. Nëse ka filluar një procedurë kundërvajtjeje, juridike ose procedurë tjetër, afati zgjatet derisa të përfundohet, ” thotë Georgievski.

Trajanov shton se regjistrimet duhet të fshihen nga sistemi në kohën e duhur.

“Duhet të ketë kontroll të jashtëm që të shihet nëse ligjet që kanë të bëjnë me sigurinë e qytetarëve, zbatohen në mënyrë të vazhdueshme kur përdoren video apo sisteme të tjera të sigurisë për qytetin, qytetarët apo mbajtësit e pozitave të larta të qeverisë”- tha ai.

Nga Drejtoria gjithashtu, thonë se nëse gjatë kryerjes së inspektimit konstatohet shkelje e së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale përmes sistemit për kryerjen e vëzhgimit me video, inspektorët vendosin masa për: heqjen ose ri-drejtimin e kamerave, vendosjen e njoftimit se është duke u kryer video-mbikëqyrje dhe vendosje të masave të caktuara teknike për të hyrë në sistemin për incizim – CCTV.

BURIMI: REL

Loading...